آسمان اندیشه

یادآور می شود:

مقالات و فیلم های آموزشی استفاده شده در بخش  ” آسمان اندیشه ” که مخصوص اظهار نظر کارشناسان و اندیشمندان است ، معرف نظر صاحبان این سایت نبوده و تنها در جستجو برای برای یافتن شیوه ها و روش های مختلف در جهان و بدون در نظر گرفتن دین و مذهب به دست آمده و بارگذاری شده است تا امکان پیدا شدن و یا نگارش و معرفی روش های مناسب با ادبیات اعتقادی و مبانی دین مقدس اسلام ، توسط صاحب نظران ، برای این سایت فراهم شود.

بی تردید در بخش ” زمینه اقدام ” که مخصوص ارائه نظر به والدین و مربیان است شیوه ها و توصیه های منطبق با اسلام عرضه و معرفی می شود.

Slide ورود به مقالات درگاه تبادل نظر اندیشمندان در این درگاه کلیه نظرها ، مقالات ، متون و آثار هنری رسیده به دو فصل ورود به مقالات تقسیم‌شده است تا موضوعات موردنقد و بررسی قرار گرفته و نهایتاً مطالب منتخب و مناسب به درگاه ویژه اطلاع‌رسانی برای والدین و مربیان منتقل شود album مقدمه‌های لازم و ضروری برای شروع :
album ایده‌ها و روش‌های اجرایی : بازگشت به صفحه قبل

معرفی کتاب ، فیلم و مصاحبه های مفید در موضوع خداباوری

فصل اول-مقدمات ضروری و لازم

(بدیهی است قبل از هر اقدام و پیمودن هر راهی باید مقدمات لازم آن فراهم شود)

در این فصل مطالب اولیه و لازم برای توجه به خداباوری کودکان در ۶ بخش جهت تبادل نظر کارشناسان درج شده است

از اساتید محترم و صاحبان تجربه خواهشمندیم راهنمایی خود را زیر عناوینی که نظر دارند، مرقوم فرمایند.

فصل دوم-ایده ها و روش های اجرایی

(بعد از توجه به مقدمات ، روش‌ها و شیوه‌هایی برای تقویت باور و عشق به خداوند در کودکان مطرح است)

در این فصل کلیه روش‌ها و شیوه‌های پیشنهادی مناسب برای والدین و مربیان در ۸ بخش درج شده است

از اساتید محترم و صاحبان تجربه خواهشمندیم راهنمایی خود را زیر عناوینی که نظر دارند، مرقوم فرمایند.