ارتباط با خدا

ارتباط با خدا | 3 مقاله

شناخت کودکان از نقش دعا و یادگرفتن راه‌های گفتگو باخدا در زندگی می‌تواند به آن‌ها در ارتباط‌گیری باخدا کمک کند. لذا این بخش راه‌های ایجاد این ارتباط و تقویت آن را بررسی می کند.

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: آموزش راجع به خدا با 4 روش ساده

نام نویسنده: مهسا شیرمحمدی

تاریخ انتشار: خرداد ماه 1397

منبع: www.ravanshenasikoodak.com

خلاصه مقاله: در این نوشتار در جواب پرسش یک مادر در مورد نحوه آموزش خدا به بچه ها،  4 روش دعا با هم، قرآن خواندن، اطمینان قلبی به خدا و شرکت در مراسم مذهبی برای آشنایی و آموزش در مورد خدا مطرح شده است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ از نظر شما چگونه می توانیم این روش ها را به شیوه ای موثرتر به کار ببریم ؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: راه های آموزش خداشناسی به کودکان

نام نویسنده: طه تهامی

تاریخ انتشار: مهر ماه 1392

منبع: کیهان- بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله به بررسی راه های کاربردی جهت آشنایی کودکان با خداوند مانند، داستان، الگو، نمونه های ایمانی، طبیعت، سوال، عبادت، تفکر و … پرداخته است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدامیک از ایم راه ها می توانند موثر تر باشند و کوکان با آنها بهتر ارتباط برقرار می کنند؟

مشاهده مقاله