الگوهای عینی

الگوهای عینی | 4 مقاله

 به‌غیراز پدر و مادر ، نزدیکان کودک ازجمله پدربزرگ و مادربزرگ و حتی خواهر یا برادر بزرگ‌تر در ایجاد باورها و یا آسیب به آن‌ها نقش دارند. در این بخش باید ملاحظاتی را در این مورد شناسایی کرد.

نام مقاله : درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی؛ پله دوم(کودکان و نوجوانان و مفهوم خدا)

نام نویسنده:

تاریخ انتشار: 1392/06/30

منبع: مدرسه مامان ها

خلاصه مقاله: در این نوشتار به بررسی کیفیت مفهوم خدا در سنین مختلف کودکی و نوجوانی پرداخته و درکی که کودکان در هر سن از خداوند دارند را بیان کرده است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ درک کودکان با نوجوان، از خداوند چقدر متفاوت است؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : پرهیز از برخی رفتارها در تربیت دینی کودک

نام نویسنده: مریم عطاریان

تاریخ انتشار: 1393/06/09

منبع: مدرسه مامان ها

خلاصه مقاله: والدین در راستای پرورش مذهبی کودکان باید از برخی رفتارها که به ظاهر برای پرورش مذهبی، ولی در واقع مانع چنین هدفی هستند، پرهیز کنند که در این نوشتار به نمونه ای از اینگونه رفتارها پرداخته شده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چه رفتارهای اشتباهی در تربیت ممکن است کودکان را از خدا دور نماید؟

مشاهده مقاله

راه های آموزش خداشناسی به کودکان

نام نویسنده: طه تهامی

تاریخ انتشار: مهر ماه ۱۳۹۲

منبع: کیهان- بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله به بررسی راه های کاربردی جهت آشنایی کودکان با خداوند مانند، داستان، الگو، نمونه های ایمانی، طبیعت، سوال، عبادت، تفکر و … پرداخته است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدامیک از ایم راه ها می توانند موثر تر باشند و کوکان با آنها بهتر ارتباط برقرار می کنند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : راه های یادگیری کودکان درباره خدا

نام نویسنده:

تاریخ انتشار: 1393/02/24

منبع: مدرسه مامان ها

خلاصه مقاله: یادگیری کودکان درباره خدا و برداشت آنان از خدا به انواع مختلف صورت می گیرد که شما می توانید روشی را بکار گیرید که با علایق و سن فرزندتان تناسب دارد. از جمله آنها: یادگیری بدون برنامه، یادگیری با برنامه، یادگیری از طریق متون مذهبی، یادگیری به هر وسیله و… است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ شما چه راه های دیگری برای یادیگری کودکان درباره خدا پیشنهاد می دهید؟

مشاهده مقاله

ادراک دلبستگی دوران کودکی و رابطه آن با دلبستگی به خدا در بزرگسالی

نویسنده: فاطمه شهابی زادهشهریار شهیدیمحمد علی مظاهری

تاریخ نشر: زمستان 1385

منبع: مجله روانشناسی، سال دهم

خلاصه مقاله:

این پژوهش نشان می‌دهد کیفیت دلبستگی به پدر و مادر تأثیر میانجی‌گری بر رابطه بین میزان مذهبی بودن والدین و سبک دلبستگی به خدا دارد. دلبستگی ایمن به والدین در نقابل دلبستگی ناایمن باعث می‌شود پذیرش ارزش‌های والدین از جمله ارزش‌های مذهبی تسهیل شود.

مشاهده مقاله