تاثیر ایمان

تاثیر ایمان | 2 مقاله

با معرفی زندگی مؤمنانه و مقایسه آن بازندگی خالی از ایمان می­توان اهمیت و نقش خداباوری را برای کودکان روشن ساخت. در این بخش به نمونه‌هایی اشاره می‌کند که قابل‌استفاده والدین و مربیان خواهد بود.

نام مقاله: راه های آموزش خداشناسی به کودکان

نام نویسنده: طه تهامی

تاریخ انتشار: مهر ماه 1392

منبع: کیهان- بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله به بررسی راه های کاربردی جهت آشنایی کودکان با خداوند مانند، داستان، الگو، نمونه های ایمانی، طبیعت، سوال، عبادت، تفکر و … پرداخته است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدامیک از ایم راه ها می توانند موثر تر باشند و کوکان با آنها بهتر ارتباط برقرار می کنند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله

بررسی رابطه دین‌داری و مولفه‌های آن با مهارت‌های اجتماعی ماتسون

نویسندگان: ابوالقاسم عیسی مرادمحمد رضاییابراهیم مهر علیان

تاریخ انتشار: بهار 1394

منبع: فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیسال ششم

خلاصه مقاله:

داده‌های این مقاله نشان می‌دهد میان دین داری با مهارت‌های اجتماعی ماتسون رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و دین‌داری می‌تواند مهارت‌های اجتماعی را به طور مثبت پیش‌بینی کند.

مشاهده مقاله