راه قهرمانان

راه قهرمانان | 5 مقاله

نقل داستان و روایت قهرمانان آن‌یکی از زمینه‌های مؤثر برای ورود به جهان کودکان است و برای تقویت باور به خداوند و ایجاد عشق به خالق در کودکان لازم است این بخش به شیوه‌های داستان‌گویی و نمونه‌هایی از آن توجه کند .

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: اصول و روش های آموزش مفهوم خدا و تقویت خداباوری در کودکان و نوجوانان

نام نویسنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار: پاییز 1392

منبع: مجله علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی- برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش که ازنوع کاربردی می باشد با هدف بررسی کمک به بهبود کارایی روش های اجرایی آموزشی و تربیتی در جهت شناخت خداوند صورت گرفته است و اصول آموزشی مفهوم خدا و روش هایی را که بدین منظور می توان به کار برد را بیان موده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این گونه اصول و روش ها برای آموزش مفهوم خدا به کودکان موثر می باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: راه های آموزش خداشناسی به کودکان

نام نویسنده: طه تهامی

تاریخ انتشار: مهر ماه 1392

منبع: کیهان- بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله به بررسی راه های کاربردی جهت آشنایی کودکان با خداوند مانند، داستان، الگو، نمونه های ایمانی، طبیعت، سوال، عبادت، تفکر و … پرداخته است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدامیک از ایم راه ها می توانند موثر تر باشند و کوکان با آنها بهتر ارتباط برقرار می کنند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: خدا را چگونه به بچه معرفی کنیم؟

تاریخ انتشار: مرداد ماه 1386

منبع: www.pasokhgoo.ir

خلاصه مقاله: در این نوشتار مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی جواب این پرسش را که خدا را چگونه به کودکان معرفی کنیم داده است و توصیه می کند، در این زمینه علاوه بر توجه به میزان استعداد و درک کودکان، از روش داستان گویی می توانیم بهره بگیریم و از رویدادهای زندگی برای کمک گرفتن در این مسئله نیز غافل نباشیم.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ بهترین راه برای معرفی خدا به کودکان چیست و چگونه می توان در این زمینه عمل نمود؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی

نام نویسنده: پریرخ دادستان و همکاران

تاریخ انتشار: تابستان 1389

منبع: مجله علمی پژوهشی روان شناسی تحولی روان شناسی ایرانی- بر گرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش به بررسب تاثیر قصه گویی بر تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی و مقایسه آنها در نمونه های تصادفی پرداخته است. به این نتیجه می رسد که قصه گویی می تواند روشی مناسب بر ای این منشور باشد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چه نوع داستان هایی می توانند جهت آموزش و تحول مفهوم خدا در کودکان موثر باشد؟

مشاهده مقاله